การอบรม ActiveLearning (Co5STEPs) โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

วัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม ActiveLearning (Co5STEPs) โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ​ พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีวิทยากรการอบรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข อาจารย์​จากครุศาสตร์​จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย ณ หอประชุม โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม