บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกฏหมายและคดี โดย นางสาวรังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี และ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์