การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ ในกลุ่มที่ 2 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน

วัน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ ในกลุ่มที่ 2 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน พร้อมการร่วมกันวิเคราะห์ สรุปจัดทำ Presentation เตรียมการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จาการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี