ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายพจนลักษณ์ ชูยอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน นางสาวทิพรัตน์ สุขเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ที่ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน บ้านเลขที่ 52 ซอยจันทนา ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ ครอบครัวของนักเรียนในเบื้องต้น