คณะศึกษานิเทศก์ทุกท่านบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์