การอบรมเชิงปฎิบัติการ”การสร้างสื่อการสอนด้วยClass Point2”

วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม2566 เวลา 08.30น.นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ”การสร้างสื่อการสอนด้วยClass Point2” พร้อมด้วยนางขวัญเรือน เสนานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมนำโดยประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(HCEC)โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นายชาญชัย ชนิดสะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม และวิทยากรการอบรมคือ นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร Class Point Certified Trainers (CCTs) อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์