การ plc หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ครูแกนนำการนิเทศ)

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ plc หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ครูแกนนำการนิเทศ) การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการดำเนินการ plc กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รายงานผลการนิเทศสะท้อนคิดของครูแกนนำการนิเทศและครูผู้รับการนิเทศ) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เป็นการนำเสนอผลการนิเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตอัจฉราลัย มีผู้เข้าร่วม plc จำนวนทั้งสิ้น 41 คน