ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดขยะจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดขยะจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อลงนาม MOU โครงการสถานศึกษาปลอดขยะ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์