การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2023 ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด “Reimagining English Medium Education: Diversity, Equity, Inclusion and Togetherness”

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2023 ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด “Reimagining English Medium Education: Diversity, Equity, Inclusion and Togetherness” ของศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคเหนือ โรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีโรงเรียนสตรีนครสรรค์ นำโดยนายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ กลุ่มภาคเหนือ (EP, MEP, IEP, Gifted และอื่นๆ) จำนวน 73 โรงเรียน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ