การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ “ชนูทิศเกมส์ 2566”

วัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ “ชนูทิศเกมส์ 2566” โดยมี นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ