ประเมินสภาพจริงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ นายพูนสุข สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ว่าที่ ร.อ.อภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประเมินสภาพจริงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร