plc หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ครูแกนนำการนิเทศ) การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการดำเนินการ plc กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวภัทรภรณ์น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายคมกฤช แผนเสือศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ plc หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ครูแกนนำการนิเทศ) การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการดำเนินการ plc กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รายงานผลการนิเทศสะท้อนคิดของครูแกนนำการนิเทศและครูผู้รับการนิเทศ) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เป็นการนำเสนอผลการนิเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตตากฟ้า ตาคลี มีผู้เข้าร่วม plc จำนวนทั้งสิ้น 41 คน