การประชุมเตรียมการอบรมสัมมนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 18

วันอังคาร​ ที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดการประชุมการพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 18 และเตรียมการอบรมสัมมนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 18 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธงชัย จันแย้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยมอบหมายให้ นายศุภวิชญ์  ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์