ประชุมางไกลกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันศุกร์​ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อม นายคมกฤช แผนเสือ และ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมางไกลกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) โดยประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings