การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนไพศาลีพิทยา “เวสาลีเกมส์ 2566”

วันศุกร์​ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนไพศาลีพิทยา “เวสาลีเกมส์ 2566” ให้กำลังใจนักเรียน นักกีฬา ครู โดยมีนายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการ โรงเรียนไพศาลีพิทยา พาเยี่ยมชมจุดการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนไพศาลีพิทยา