การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนโกรกพระ “กีฬาภายใน ไม่พึ่งสารเสพติด ส่งเสริมสุขภาพ” ประจำปี 2566

วันศุกร์​ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนโกรกพระ “กีฬาภายใน ไม่พึ่งสารเสพติด ส่งเสริมสุขภาพ” ประจำปี 2566 โดยมีนายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และเพื่อใช้การเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการต้านภัยจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา โรงเรียนโกรกพระ