การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Co5 STEPs ตามนโยบายเร่งด่วน Quick Policy ที่ 5 การจัดการเรียนรู้ Active Learning

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.20น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไปนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Co5 STEPs ตามนโยบายเร่งด่วน Quick Policy ที่ 5 การจัดการเรียนรู้ Active Learning สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา โดยมีครูเข้ารับการนิเทศ จำนวน 4 คน ได้แก่ คุณครูพิสิฐ ฤทธิ์เทพ, คุณครูจุฑาทิพย์ หาญสาริกิจ, คุณครูพัชรินทร์ ทศทอง, และคุณครูอลิส จันทร์เตชะ โดยมีนายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา พร้อมด้วย นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน,นางศิรินญา ชื่นเรือง หัวหน้าวิชาการโรงเรียน, นางณัชฐ์พร พิศอ่อน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมกระบวนการนิเทศ coaching & mentoring และ PLC สะท้อนคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป