การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (ชนะเลิศ)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (ชนะเลิศ) จัดทำข้อสอบชุดที่ 2 เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกระดับประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. – 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์