เวทีระดมพลังความร่วมมือขับเคลื่อนอนาคตความเสมอภาคทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วม “เวทีระดมพลังความร่วมมือขับเคลื่อนอนาคตความเสมอภาคทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน” เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำสู่การกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 – 2570 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่