ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดขยะจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและสร้างวินัยในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะในสถานศึกษา คัดเลือกสถานศึกษาปลอดขยะจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดขยะจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและสร้างวินัยในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะในสถานศึกษา คัดเลือกสถานศึกษาปลอดขยะจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์