การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac zzjm wkd โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม 1) เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2565 ขึ้นระบบ eSAR สพฐ และปรุบปรุงข้อมูลของสถานศึกษา ในระบบ eSAR สพฐ ให้เป็นปัจจุบัน 2) เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปได้ 3) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายนอก และสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 วิทยากรดำเนินการประชุมได้แก่ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน , รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 118 คน