การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ครั้งที่ 5/2566

วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ครั้งที่ 5/2566  ณ ห้องประชุมปิงธารา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด