ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และให้กำลังใจ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร โดยมี นายบรรพต สมสวยผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร