โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร