การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารด้วยระบบ (DMC, B-OBEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารด้วยระบบ (DMC, B-OBEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอุทัย ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์