ตรวจเยี่ยมการสอบทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ English Proficiency Test for CEFR A2 Preparation ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการสอบทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ English Proficiency Test for CEFR A2 Preparation ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม