ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและนำเงินไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนวังข่อยพิทยา

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและนำเงินไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนวังข่อยพิทยา นายสุทธิภัทร เรืองคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2,000 บาท เนื่องจากประสบเหตุวาตภัย พายุฝนพัดหลังคาบ้านของนักเรียน เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ทำให้นักเรียนไม่มีบ้านพักอาศัย เกิดภาวะความยากลำบาก และเพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น