ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้มาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์