การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับ A1,A2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2566

 วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับ A1,A2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ปีงบประมาณ2566 รูปแบบ VDO Conference