การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของนางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก็ชำนาญการพิเศษ และ นางศิฎามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก็ชำนาญการ โดยมี ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง รองประธานกรรมการ ,ดร.ยมนพร เอกปัชชา กรรมการ ,นางวิระดา แก่นกระโทก เลขานุการ และนางขวัญเรือน เสนานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์