คำสั่ง 244/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และได้รับค่าตอบแทนรายเดือน