ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์