ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ