การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2566

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายบุญชอบ โตคำ ประธานอนุกรรมการ , นายชำเรือง เรืองขำ ผู้แทน ก.ค.ศ., นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล, นายทรัพย์ ดวงขอุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย, นายวินัย ทองมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่น, นายวิจิตร จินตนา ผู้แทนครู , นางศรินทิพย์ งามนิล ผู้แทน กศจ , ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ , นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น  โดยมี นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย