การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย นางเมตตา ถวิลไทย และ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา นำโดย นายวิศณุ พงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาในยุค Next Normal) ณ ห้องประชุมอาคารบัณฑิตศึกษา 209 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์