การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพ ที่ประชุมได้เสนอให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยตรง
จึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการตั้ง กรมมัธยมศึกษา มารับผิดชอบการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานครฯ