การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Active Learning) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียน

วัน เสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Active Learning) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และเสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียน โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและด้านการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม The Sun โรงแรม 42 C The Chic hote

ภาพเพิ่มเติมการอบรม Active Learning : Co 5STEPs สพม.นครสวรรค์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1UITJPi7tgvHMVEFBASnQ98Kd6a_OwSLo?usp=sharing