เปิดห้องเรียนอัจฉริยะ T.A.Smart Classroom ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ  ศึกษานิเทศก์ ร่วมงานพิธีเปิดห้องเรียนอัจฉริยะ T.A.Smart Classroom ของโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นำโดย ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กล่าววัตถุประสงค์ พร้อมประธานในพิธีกล่าวเปิด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 100 ปี สมเด็จย่า พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนอัจฉริยะ T.A.Smart Classroom ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ T.A.Smart Classroom โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์