สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย นางเมตตา ถวิลไทย และ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา นำโดย นายวิศณุ  พงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ร่วมการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาในยุค Next Normal) ณ ห้องประชุมอาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์