การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด (ด้านเด็กและเยาวชน) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวสุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด (ด้านเด็กและเยาวชน) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแสงเทียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์