การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด ชุดที่ 32 ครั้งที่ 6 / 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด ชุดที่ 32 ครั้งที่ 6 / 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์