การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2566

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2566 มีพิธีมอบเกียรติบัตร/รางวัลประเภทต่าง ๆ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ของที่ระลึกผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม และ เมษายน , เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน O-net , เกียรติบัตรวิทยากรพี่เลี้ยงโครงการหลักสูตร พสน.ของ สพม.นครสวรรค์ และโรงเรียนสนับสนุนยานพาหนะในการฝึกอบรม พร้อมการมอบนโยบายสู่การปฏิบัติของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในช่วงภาคบ่ายมีการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน , โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (demo-cct) , โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ด้านสถานศึกษาปลอดภัย , โรงเรียนโกรกพระ ด้านสถานศึกษาปลอดภัย , โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ด้านโรงเรียนที่ได้รับรางวัล โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ สพฐ. และมีการบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ วินัยและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย ดร.ลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ณ หอประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพประชุมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1z91r3Lnxtb_zdETCaRTsr2uhi8mMQ1F6