ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชำนาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 9/2564

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชำนาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษและได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 9/2564