การประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา และการสื่อสารเชิงบวก สร้างห้องเรียนแห่งความสุข เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสถานศึกษาปลอดภัย

วันจันทร์​ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา และการสื่อสารเชิงบวก สร้างห้องเรียนแห่งความสุข เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสถานศึกษาปลอดภัย ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์