ทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ กับ หน่วยงานทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครสวรรค์

วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ กับ หน่วยงานทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)