การซักซ้อมการประเมิน Mock Assessment โรงเรียนที่ยื่นขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: OBECQA ระดับ OBECQA ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยม Coaching Team ระดับเขตพื้นที่ประกอบด้วย ดร.จงกล เดชปั้น ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์, นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์, นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการซักซ้อมการประเมิน Mock Assessment โรงเรียนที่ยื่นขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: OBECQA ระดับ OBECQA ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม​ โดยมี นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม​ พร้อมด้วยนางเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงษ์ และนายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมซักซ้อมการประเมินและเตรียมความพร้อมรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: OBECQA ระดับ OBECQA ต่อไป