กลุ่มกฏหมายและคดี และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้ความรู้ บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาของนักศึกษาหลักปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566 กลุ่มกฏหมายและคดี และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้ความรู้ บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาของนักศึกษาหลักปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์