การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ ศุกร์ ที่ 28  เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมการบรรยายพิเศษ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ การบรรยายการวิเคราะห์ ทบทวนผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  การชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณธรรและความโปร่งใส  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และชี้แจงแนวทางและองค์ประกอบการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (O1 – O41) อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติวิทยากร โดย นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/16Ks04w_Mqn9P2Zo4eAHpNcuCW3dHQdIi