ผอ.สพม.นว บรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาของนักศึกษาหลักปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ บรรยายพิเศษ เรื่องหลักการบริหารการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ให้แก่นักศึกษาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาของนักศึกษาหลักปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 12 คน ณ ห้องทำงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์