ศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางขวัญเรือน  เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นางสาวรังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการสู่การเป็นเลิศ นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์